1. Postanowienia Ogólne

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.wearday.eu, zwany dalej „Serwisem”, prowadzony jest przez INTERBLUE Julita Opałka z siedzibą w Płońsku, przy ulicy Grunwaldzkiej 83A/13, NIP 5671747102, REGON 142026653, zwany dalej „Sprzedawcą”.

1.2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży realizowanej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest nieodłącznym elementem umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

1.3. W celu korzystania z Serwisu oraz dokonywania zakupów konieczne jest akceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w sposób opisany w Polityce Prywatności.

2. Warunki Świadczenia Usług

2.1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu dokonania zakupu towarów prezentowanych w Serwisie.

2.2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i podanie przez Użytkownika wymaganych danych osobowych.

2.3. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zasady Realizacji Umowy Sprzedaży

3.1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez Serwis.

3.2. Prezentacja towarów w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

3.3. Klient składając zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie składa ofertę kupna konkretnego towaru na warunkach opisanych przy towarze.

3.4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie akceptuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego akceptacja do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail.

3.5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.4, zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4. Prawa i Obowiązki Stron

4.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

4.2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

4.3. Reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży Klient może składać drogą elektroniczną lub pocztową na adres Sprzedawcy.

4.4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

5. Postanowienia Końcowe

5.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. O wszelkich zmianach Klient będzie informowany poprzez wiadomość na podany adres e-mail.

5.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5.3. Spory wynikające z realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu będą rozstrzygane przez sądy właściwe według przepisów obowiązujących przepisów prawa.